TUSSEN CREATIC BV, met maatschappelijke zetel te 3910 Pelt, Stationsstraat 51 bus 2 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0641.680.536, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. Rob Cuijvers (zaakvoerder).

Hierna genoemd ‘Creatic BV

EN

De klant, zijnde gebruiker van het LEADIX PLATFORM.

Hierna genoemd de ‘Verwerkingsverantwoordelijke

CREATIC BV en de Verwerkingsverantwoordelijke worden hierna gezamenlijk de ‘Partijen’ en afzonderlijk een ‘ Partij‘ genoemd.

OVERWEGENDE DAT

  • CREATIC BV actief is in de sector van webdesign, branding, marketing, vormgeving, hosting en webdevelopment. Het Leadix platform (www.leadix.be) is ontwikkeld door CREATIC BV en wordt gehanteerd voor de Verwerking van informatie en Persoonsgegevens via online contactformulieren.
  • CREATIC BV haar Leadix platform (www.leadix.be) ter beschikking stelt van de Verwerkingsverantwoordelijke. CREATIC BV treedt op als Verwerker van de aangeleverde Persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke.
  • De Verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk is voor de aan CREATIC BV verstrekte en te verstrekken Persoonsgegevens. CREATIC BV verwerkt de Persoonsgegevens slechts in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke.
  • CREATIC BV de passende technische en organisatorische maatregelen biedt opdat de Verwerking aan de vereisten van de heersende wetgeving voldoet en de bescherming van de rechten van de Betrokkene worden gewaarborgd.
  • Partijen de tussen hen onafhankelijke samenwerking wensen te formaliseren middels onderhavige overeenkomst (hierna de ‘ Verwerkersovereenkomst’). De samenwerking kenmerkt zich door de afwezigheid van enige band van ondergeschiktheid, en dit overeenkomstig de volgende voorwaarden en modaliteiten.

WORDT OVEREENGEKOMEN EN AANVAARD HETGEEN VOLGT

ARTIKEL 1. Definities

Heersende Wetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de Wet van 30 juli 2018’) en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. 

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna genoemd de ‘Betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 

Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het EU-recht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de Verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen. 

Verwerker : een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt.

Ontvanger: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de Persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk Persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het EU-recht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als Ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn.

Derde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de Betrokkene, noch de Verwerkingsverantwoordelijke, noch de Verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker gemachtigd zijn om de Persoonsgegevens te verwerken. 

Toestemming: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de Betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de Verwerking van zijn Persoonsgegevens aanvaardt. 

Datalek: een inbreuk in verband met Persoonsgegevens of een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. 

ARTIKEL 2. VOORWERP

2.1. De Verwerkingsverantwoordelijke gaat met CREATIC BV een Verwerkersovereenkomst aan en Partijen zullen elkaar in het kader van deze Verwerkersovereenkomst ondersteunen en bijstaan bij de Verwerking van Persoonsgegevens via online contactformulieren in het Leadix platform (hierna de ‘Opdracht’).

Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens via online contactformulieren in het Leadix platform raadpleegt, valt dit binnen de verantwoordelijkheid van CREATIC BV.

Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke een aanvraag beantwoordt via een e-mailclient of webmail, kopieert naar het klembord, exporteert naar .pdf of een ander bestandsformaat, of naar zichzelf doorstuurt per e-mail is de Verwerkingsverantwoordelijke zelf verantwoordelijk voor de opslag en verwerking van de persoonsgegevens in de betreffende aanvraag. In al deze gevallen dient de Verwerkingsverantwoordelijke zorg te dragen dat de verwerking van al deze gegevens volledig in regel is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de Wet van 30 juli 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd) (hierna ‘de Wet van 30 juli 2018’) en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften en dient de Verwerkingsverantwoordelijke alle verplichte acties te ondernemen.

2.2. CREATIC BV kan de persoonsgegevens van de volgende betrokkenen verwerken (bv: klanten, klantcontactpersonen van de Verwerkingsverantwoordelijke, werknemers van de Verwerkings-verantwoordelijke, leveranciers van de Verwerkingsverantwoordelijke etc). CREATIC BV kan de volgende persoonsgegevens van de betrokkene (bv. naam, voornaam, rijksregisternummer, telefoonnummer, adres, e-mailadres, rekeningnummer, afbeelding, gezinssamenstelling, opleiding, functie, etc.) verwerken op basis van volgende rechtsgronden (toestemming van de betrokkene, noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst, wettelijke verplichting, bescherming van vitale belangen, taak van algemeen belang of gerechtvaardigd belang) voor volgende doeleinden (bv. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (klantenbeheer, etc.), om de overeenkomst te kunnen uitvoeren, om de betrokkene te voorzien van informatieve nieuwsberichten m.b.t. de onderneming, om de kwaliteit van diensten of informatie te verbeteren, etc.)

Betrokkenen

Persoonsgegevens

Rechtsgrond

Doeleinde

Klanten of klantcontactpersonen van de Verwerkingsverantwoordelijke

Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, rijksregisternummer

Noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst

Om de overeenkomst tussen partijen naar behoren te kunnen uitvoeren

Naam, voornaam, adres, e-mailadres

Wettelijke verplichting

Beheer van klantendossiers

E-mailadres

Toestemming van de betrokkene

Voorzien van informatieve nieuwsberichten

Werknemers van de Verwerkingsverantwoordelijke

Naam, voornaam, adres, rijksregisternummer, telefoonnummer, e-mailadres, gezinssamenstelling, afbeelding, opleiding en vorming, functie

Noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst

Om de overeenkomst tussen partijen naar behoren te kunnen uitvoeren

Naam, voornaam, adres, e-mailadres

Wettelijke verplichting

Beheer van personeelsdossiers

E-mailadres

Toestemming van de betrokkene

Voorzien van informatieve nieuwsberichten

Leveranciers van de Verwerkingsverantwoordelijke

Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, ondernemingsnummer

Noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst

Om de overeenkomst tussen partijen naar behoren te kunnen uitvoeren

E-mailadres

Toestemming van de betrokkene

Voorzien van informatieve nieuwsberichten

2.3. De Verwerkingsverantwoordelijke zorgt ervoor dat de Persoonsgegevens van de Betrokkene(n) op geldige wijze zijn verkregen en hij Toestemming van de Betrokkene(n) voor de Verwerking heeft verkregen. CREATIC BV gaat de geldigheid van de Toestemming niet na en kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor enig frauduleus handelen van de Verwerkingsverantwoordelijke.

De Verwerkingsverantwoordelijke geeft CREATIC BV de opdracht welke persoonsgegevens gevraagd en verwerkt dienen te worden. Voor alle persoonsgegevens die gevraagd en verwerkt dienen te worden, is de Verwerkingsverantwoordelijke zelf verantwoordelijk voor een correcte naleving van de betreffende regelgeving.

2.4. De Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van schriftelijke instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke, onder meer met betrekking tot doorgiften van Persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie, tenzij een op CREATIC BV van toepassing zijnde EU-rechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling hem tot Verwerking verplicht; in dat geval stelt CREATIC BV de Verwerkingsverantwoordelijke, voorafgaand aan de Verwerking, in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.

2.5. De lijst van persoonsgegevens is niet limitatief en kan op vraag van de Verwerkingsverantwoordelijke uitgebreid worden. Deze aanvraag dient per e-mail te gebeuren.

ARTIKEL 3. DUUR EN BEËINDIGING

3.1. De looptijd van deze Verwerkersovereenkomst is gelijk aan de looptijd van de tussen Partijen gesloten overeenkomst(en). In het geval dat de dienstverlening van CREATIC BV aan de Verwerkingsverantwoordelijke (nog) voortduurt, loopt deze Verwerkersovereenkomst door.

3.2. Na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst, en/of na beëindiging van de dienstverlening aan de Verwerkingsverantwoordelijke, is CREATIC BV gehouden om na een verzoek daartoe van de Verwerkingsverantwoordelijke en uiterlijk binnen 30 dagen na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst de door de Verwerkingsverantwoordelijke verstrekte (Persoons)gegevens terug te geven (dan wel om de Verwerkingsverantwoordelijke in de gelegenheid te stellen deze gegevens digitaal te verkrijgen). Eventuele resterende (kopieën van) (Persoons)gegevens en/of backups dienen volgend op de beëindiging door CREATIC BV binnen 90 dagen te worden vernietigd tenzij opslag van de Persoonsgegevens EU-rechtelijk of lidstaatrechtelijk is verplicht.

ARTIKEL 4. BEVEILIGINGSEISEN

4.1. CREATIC BV zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De te nemen maatregelen sluiten aan bij de stand van de techniek.

Om te voldoen aan de passende technische en organisatorische maatregelen opdat de Verwerking aan de vereisten van de Heersende Wetgeving voldoet en de bescherming van de rechten van de Betrokkene worden gewaarborgd, zal CREATIC BV automatisch alle ingevulde contactformulieren op het persoonlijk profiel van de Verwerkingsverantwoordelijke vernietigen na een periode van zes (6) maanden. 

4.2. CREATIC BV heeft door het gebruik van een veiligheidsbeleid op heden passende technische en organisatorische maatregelen genomen ten voordele van de Verwerkingsverantwoordelijke.

4.3. De veiligheidsmaatregelen bieden een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de Verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

4.4. De veiligheidsmaatregelen zijn adequaat en voldoen aan de relevante standaarden en kwaliteitseisen.

4.5. Op verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke zal CREATIC BV documentatie overleggen waarin de getroffen maatregelen staan beschreven en zal CREATIC BV audits, waaronder inspecties, door de Verwerkingsverantwoordelijke of een door de Verwerkingsverantwoordelijke gemachtigde controleur mogelijk maken en eraan bijdragen.

4.6. CREATIC BV biedt een systeem dat in technisch opzicht adequaat beveiligd is. Het is aan de Verwerkingsverantwoordelijke om op de juiste en passende wijze gebruik te maken van het systeem. 

ARTIKEL 5. Datalek

5.1. Enig (vermoeden van een) Datalek zal onverwijld aan de andere Partij worden gemeld teneinde de vervolgstappen te bespreken. Een en ander moet worden afgesproken in het kader van de meldingsplicht die de Verwerkingsverantwoordelijke heeft. Een dergelijk (vermoeden van een) Datalek moet niet alleen door CREATIC BV aan de Verwerkingsverantwoordelijke worden gemeld, maar tevens zo spoedig mogelijk door de Verwerkingsverantwoordelijke aan de toezichthoudende autoriteit. Dit is in het belang van het stoppen van een eventueel Datalek.

5.2. CREATIC BV zal binnen de 24 uren na vaststelling van een (vermoedelijk) Datalek de Verwerkingsverantwoordelijke hiervan op de hoogte stellen en indien mogelijk de reeds genomen stappen toelichten. CREATIC BV heeft geen plicht tot melding aan de toezichthoudende autoriteit.

5.3. De Verwerkingsverantwoordelijke zal op zijn beurt binnen de 72 uren na vaststelling van een (vermoedelijk) Datalek de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte stellen en indien mogelijk de reeds genomen stappen toelichten. Indien er sprake is van gevoelige data dient eveneens de Betrokkene op de hoogte te worden gesteld.

ARTIKEL 6. GEHEIMHOUDING

6.1. Op CREATIC BV rust ingevolge de Heersende Wetgeving een wettelijke geheimhoudingsverplichting. CREATIC BV is gehouden de ontvangen Persoonsgegevens als vertrouwelijk te behandelen.

6.2. CREATIC BV verplicht zijn (oud-) werknemers en/of onderaannemers tot geheimhouding met betrekking tot alle Persoonsgegevens waarvan zij in het kader van de levering van haar diensten kennisnemen.

6.3. De verstrekte Persoonsgegevens worden door CREATIC BV niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke aan Derden ter beschikking gesteld, tenzij de Verwerkingsverantwoordelijke daartoe krachtens enige wetsbepaling, voorschrift of andere regelgeving verplicht is.

6.4. Indien CREATIC BV een verzoek of een bevel van een Belgische of buitenlandse toezichthouder of een opsporings-, strafvorderings- of nationale veiligheidsinstantie ontvangt om (inzage in) (Persoons)gegevens te verschaffen, waaronder maar niet beperkt tot een verzoek op grond van de USA Patriot Act, zal CREATIC BV de Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld informeren. Bij de behandeling van het verzoek of bevel zal CREATIC BV alle redelijke verzoeken van de Verwerkingsverantwoordelijke in acht nemen (waaronder de instructie om de behandeling van het verzoek of bevel geheel of gedeeltelijk aan de Verwerkingsverantwoordelijke over te laten) en alle redelijkerwijs benodigde medewerking verlenen. In het geval er sprake is van een verplichting van een overheid tot geheimhouding van een verzoek of bevel zal CREATIC BV trachten zo veel mogelijk in het belang van de Verwerkingsverantwoordelijke te handelen.

ARTIKEL 7. ANDERE VERWERKERS

7.1. In het geval CREATIC BV een Verwerker toevoegt of vervangt, zal CREATIC BV een aanpassing doorvoeren van onderhavige Verwerkersovereenkomst. De Verwerkingsverantwoordelijke zal deze aangepaste Verwerkersovereenkomst in dat geval opnieuw moeten accepteren om gebruik te kunnen blijven maken van het platform van CREATIC BV.

Linix Webhosting
Dennenstraat 5 – B-3940 Eksel
Tel.: +32 485 64 33 73 – E-mail: info@linix.be
BTW: BE 0861.164.317

Level 27
Kunstlaan 18/4 – 3500 Hasselt
Tel.: +32 89 44 91 30 – E-mail: info@level27.be
BTW: BE 0890.439.412

Geecon IT Solutions BV
Waterrijtstraat 9B – B-3900 Pelt
Tel.: +32 11 36 91 99 – E-mail: info@geecon.be
BTW: BE 0429.941.513

Flexmail NV
Jaarbeurslaan 29 bus 31 – B-3900 Pelt
Tel.: +32 89 69 00 30 – E-mail: support@flexmail.eu
BTW: BE 0835.786.642

Google Belgium NV
Steenweg op Etterbeek 180 – B-1040 Brussel
BTW: BE 0878.065.378

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-7329 USA

Amazon Web Services EMEA SARL
38 avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg

Mailjet SAS
13-13 bis, rue de l’Aubrac – 75012 Paris, France

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ierland
VAT Reg. No. IE9692928F

Mailchimp
The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

7.2. Wanneer CREATIC BV een andere Verwerker in dienst neemt om voor rekening van de Verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten, worden aan deze andere Verwerker bij een overeenkomst of een andere rechtshandeling krachtens EU-recht of lidstatelijk recht dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als die welke in deze Verwerkersovereenkomst of andere rechtshandeling tussen de Verwerkingsverantwoordelijke en CREATIC BV zijn opgenomen, met name de verplichting afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen te bieden opdat de Verwerking aan de Heersende Wetgeving voldoet.

7.3. Wanneer de andere Verwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft de CREATIC BV ten aanzien van de Verwerkingsverantwoordelijke volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen van die andere Verwerker.

ARTIKEL 8. BETROKKENE

8.1. CREATIC BV zal handelen naar de aanwijzingen van de Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot een verzoek van een Betrokkene omtrent diens Persoonsgegevens.

8.2. In het geval een Betrokkene enig verzoek doet met betrekking tot zijn of haar Persoonsgegevens aan CREATIC BV, zal CREATIC BV een dergelijk verzoek onverwijld doorwijzen naar de Verwerkingsverantwoordelijke in diens rol als verantwoordelijke.

ARTIKEL 9. ONTBINDING

9.1. CREATIC BV heeft het recht om de Verwerkersovereenkomst met de Verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging of ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de Verwerkingsverantwoordelijke, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste 7 kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de Verwerkersovereenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of een procedure gerechtelijke reorganisatie door de Verwerkingsverantwoordelijke; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Verwerkingsverantwoordelijke; (iv) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Verwerkingsverantwoordelijke; of (v) indien CREATIC BV goede redenen heeft om eraan te twijfelen dat de Verwerkingsverantwoordelijke zijn verplichtingen jegens haar zal nakomen.

9.2. In geval van ontbinding behoudt CREATIC BV tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor alle geleden kosten en schade en worden al haar vorderingen op de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al de verbintenissen van CREATIC BV onder deze Verwerkersovereenkomst middelenverbintenissen. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is CREATIC BV slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van deze verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door een opzettelijke of zware fout of door bedrog. Voor overige fouten is CREATIC BV niet aansprakelijk.

10.2. Ingeval CREATIC BV aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de Verwerkingsverantwoordelijke, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. CREATIC BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. CREATIC BV is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan Derden.

10.3. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van CREATIC BV opgeschort en is CREATIC BV van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de Verwerkingsverantwoordelijke.

Overmacht in hoofde van de Verwerkingsverantwoordelijke wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 11. INTELLECTUELE EIGENDOM

Onverminderd enig andersluidende schriftelijke afspraak, blijven alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door CREATIC BV geleverde diensten of producten eigendom van CREATIC BV en worden deze in geen geval aan de Verwerkingsverantwoordelijke overgedragen.

ARTIKEL 12. VARIA

12.1. Deze Verwerkersovereenkomst vervangt alle vroegere overeenkomsten, mondeling en/of schriftelijk, betreffende het voorwerp van deze Verwerkersovereenkomst en omvat het volledige akkoord tussen Partijen. Deze Verwerkersovereenkomst kan alleen gewijzigd worden bij een schriftelijke en door de Partijen getekende overeenkomst.

12.2. Partijen verbinden zich ertoe niets bekend te maken met betrekking tot deze Verwerkersovereenkomst, tenzij in geval van (i) een wettelijke of reglementaire verplichting, (ii) een gerechtelijk onderzoek, of (iii) een gerechtelijke procedure. In dit geval dient de andere Partij op voorhand ingelicht te worden over de timing en de inhoud van de mededeling.

12.3. Geen enkele Partij bij deze Verwerkersovereenkomst kan geacht worden afstand te hebben gedaan van een recht of aanspraak die zij heeft onder of ten gevolge van deze Verwerkersovereenkomst tenzij deze afstand schriftelijk is meegedeeld.

12.4. Indien enige verbintenis of modaliteit in deze Verwerkersovereenkomst onafdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid niet beïnvloeden van andere bepalingen in de Verwerkersovereenkomst, en evenmin van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet strijdig is met dwingend recht. De onwettige, ongeldige of onafdwingbare bepaling zal automatisch geacht worden vervangen te zijn door een bepaling die wettig, geldig en afdwingbaar is en zo nauw mogelijk aansluit bij de intentie die aan de onwettige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling ten grondslag lag en zal deze in gewijzigde vorm worden toegepast. 

12.5. De Verwerkingsverantwoordelijke mag haar rechten of verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CREATIC BV.

ARTIKEL 13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

13.1. Deze Verwerkersovereenkomst wordt exclusief beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht.

13.2 . De rechtbanken van Limburg zijn exclusief bevoegd voor elk geschil betreffende deze Verwerkersovereenkomst.

Laten we eens kennis maken

Trends Gazellen 2023 genomineerd
Gemiddelde Facebook score
Gemiddelde Trustlocal score
Gemiddelde Google score