1. TOEPASSELIJKHEID & DEFINITIES

  1. Onderhavige algemene voorwaarden (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen CREATIC BV en de Opdrachtgever. Indien partijen bijzondere voorwaarden, schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen zijn, hebben de afwijkende bepalingen voorrang op de Algemene Voorwaarden. De algemene voorwaarden van de Opdrachtgever binden CREATIC slechts wanneer CREATIC deze algemene voorwaarden voor de contractsluiting mocht ontvangen en schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. In voorkomend geval behouden de Algemene Voorwaarden aanvullende werking.
  2. In het kader van de Algemene Voorwaarden hebben de hierna vermelde termen volgende betekenis:
   • Analyse: de Diensten die informatie met betrekking tot de Website, Webshop of Applicatie verzamelen teneinde de Opdrachtgever een duidelijk beeld te geven van o.m. de bezoekersstromen, de herkomst van de bezoekers en de regio waar de bezoekers zich bevinden, paginaweergaves, etc.
   • Applicatie: een (web-)applicatie is een computerprogramma dat op een webserver functioneert en via de webbrowser kan worden benaderd.
   • Campagne: Een online marketingcampagne in het kader waarvan CREATIC via het advertentieaccount van de Opdrachtgever diens online zichtbaarheid tracht te vergroten via vooraf gebudgetteerde marketingacties via e-mail, zoekmachines en/of sociale media.
   • CREATIC Tools: de actuele en toekomstige software, applicaties en alle overige tools die door CREATIC ontwikkeld werden en zullen worden, waaronder, doch niet beperkt tot SEO booster, Blogix, Leadix, het Privacy Platform en het Webwinkelsysteem.
   • Diensten: Alle door Creatic geleverde diensten, met inbegrip van, doch niet beperkt tot de ontwikkeling van Websites, Webwinkels, CREATIC Tools, Domeinnaam en Hosting, Grafisch Ontwerp, branding, Analyse, Campagnes, Applicaties en zoekmachineoptimalisatie.
   • Domeinnaam en Hosting: de diensten met betrekking tot domeinnamen en hosting zoals deze aangeboden worden door de onderaannemer(s) van CREATIC.
   • Grafisch Ontwerp: alle grafische schetsen en alle eindresultaten van grafische vormgeving, niet-limitatief te verstaan: de ontwikkeling van een logo/uithangbord, stickers, affiches, huisstijlen, grafisch artwork en/of gerelateerd aan de overige Diensten.
   • Leadix: één van de CREATIC Tools, dat bestaat uit een door CREATIC ontwikkeld platform dat het onder meer mogelijk maakt om contactformulieren op Websites, Webshops en Applicaties weer te geven en de gebruiker de mogelijkheid biedt om deze contacten te raadplegen en te beantwoorden.
   • Opdracht: de opdracht van de Opdrachtgever aan CREATIC tot het verlenen van bepaalde Diensten;
   • Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie CREATIC een overeenkomst sluit tot het leveren van Diensten.
   • Privacy Platform: het platform ontwikkeld door CREATIC dat gekoppeld kan worden aan een Website, Webshop en/of Applicatie met het oog op het voorzien in actuele informatie en beheer van de verplichtingen in het kader van de verwerking van persoonsgegevens door de Opdrachtgever.
   • Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen en video’s, templates, vormen, sjablonen, grafische vormgevingen, scripts en databases.
   • Webwinkel/Webshop: een online catalogus van diensten en producten die door de Opdrachtgever via het internet aangeboden worden, dan wel de mogelijkheid verschaft wordt om een offerte aan te vragen.
 2. AANBIEDING, BESTELLING, TOTSTANDKOMING EN ANNULATIE

  1. Aanbiedingen van CREATIC zijn steeds vrijblijvend en te allen tijde herroepbaar. Aanbiedingen worden door CREATIC afgeleverd op basis van de gegevens verstrekt door de Opdrachtgever en gelden slechts voor zover die gegevens actueel, correct en volledig (blijken te) zijn. De Opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. CREATIC is niet gehouden om deze gegevens te controleren. Aanbiedingen van CREATIC blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld in de aanbieding.
   Iedere Opdracht, zelfs wanneer het een samengestelde aanbieding of Opdracht betreft, wordt beschouwd als één enkele Opdracht. Een samengestelde aanbieding verplicht CREATIC niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de totaalprijs van de integrale Opdracht. De aanbieding (en daaruit voortvloeiende Opdracht) wordt steeds als één geheel beschouwd.
   Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten of overeenkomsten.
  2. De Opdrachtgever is gebonden door haar aanvaarding van een aanbieding door de orderbevestiging van CREATIC te bevestigen. De overeenkomst tussen CREATIC en de Opdrachtgever komt slechts tot stand na de uitdrukkelijke aanvaarding of voorbehoudloze uitvoering van de Opdracht door CREATIC.
  3. In geval van een annulering van een aanvaarde aanbieding of een Opdracht door de Opdrachtgever heeft CREATIC recht op een annuleringsvergoeding. Partijen komen overeen dat de annuleringsvergoeding bestaat uit de overeengekomen prijs voor wat betreft de reeds geleverde prestaties en de reeds gemaakte kosten op het ogenblik van de annulering, vermeerderd met een vergoeding voor de door CREATIC gederfde winst, die forfaitair begroot wordt op 50 % van de overeengekomen prijs, verminderd met de waarde van de reeds door CREATIC uitgevoerde prestaties, onverminderd het recht van CREATIC om de uitvoering van de overeenkomst of een vergoeding van haar reële schade te vorderen.
  4. Vóór de overeenkomst tot stand komt of een Opdracht aanvaard werd, heeft CREATIC het recht om de Opdracht zonder motivering te weigeren.
 3. UITVOERING VAN DE DIENSTEN

  1. ALGEMEEN. CREATIC zal de Diensten naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de regels van de kunst uitvoeren. De verbintenissen van CREATIC zijn steeds middelenverbintenissen. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft CREATIC het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
   De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CREATIC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan CREATIC worden bezorgd, bij gebreke waaraan CREATIC zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht heeft om de uitvoering of de aanvang van de Diensten op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De Opdrachtgever draagt de bijkomende kosten, en de eventuele schade, als gevolg van het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens. De Opdrachtgever zal diligent, coherent en tijdig goedkeuring verlenen van deelopdrachten.
   Bij gebreke aan tijdige goedkeuring heeft CREATIC het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang over te gaan tot de uitvoering de desbetreffende deelopdracht, dan wel de uitvoering van (navolgende) deelopdrachten opschorten totdat de Opdrachtgever de voorafgaande deelopdrachten schriftelijk heeft goedgekeurd, naar beste oordeel van CREATIC.
  2. DOMEINNAAM EN HOSTING. CREATIC doet in het kader van Domeinnaam en Hosting beroep op de diensten van een onderaannemer(s) . De algemene voorwaarden van de onderaannemer, die samen met de Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever meegedeeld werden, zijn integraal van toepassing op de verhouding tussen CREATIC en de Opdrachtgever.
  3. CREATIC TOOLS. Indien CREATIC één of meerdere CREATIC Tools, al dan niet op (uitdrukkelijke) vraag van de Opdrachtgever, integreert in de Diensten, leidt dit geenszins tot enige bijkomende verplichtingen in hoofde van CREATIC. De verbintenissen van CREATIC zijn steeds middelenverbintenissen.
   PLATFORM PRIVACY. CREATIC biedt een platform aan waarop de Opdrachtgever de informatie kan weergeven die in het kader van de verwerking van persoonsgegevens via de Website, Webshop of Applicatie aan betrokkenen meegedeeld dient te worden. CREATIC controleert deze informatie regelmatig zodat deze te allen tijde actueel en correct zijn.. De plaatsing van cookies op de Website, Webshop of Applicatie zal ook via het Privacy Platform door CREATIC geconfigureerd kunnen worden, al dan niet door gebruik te maken van hulpmiddelen van derden, zoals software, plugins, etc..
   De Opdrachtgever zal uitgenodigd worden om bepaalde informatie in te geven in het Platform Privacy. Vervolgens zal CREATIC, behoudens andersluidende overeenkomst, actuele, gepersonaliseerde modeltekst(en) met betrekking tot de informatieverplichting in het kader van de verwerking van persoonsgegevens en de configuratie van de cookies aan de Opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen.
   Na de goedkeuring van de Opdrachtgever van deze modeltekst(en) en configuratie van cookies en de cookiebanner zal voormelde privacy – en/of cookieverklaring op de Website, Webshop of Applicatie weergegeven worden en de plaatsing van de cookies geconfigureerd worden. De Opdrachtgever wordt geacht de modelteksten goedgekeurd te hebben na voormeld verzoek tot goedkeuring van CREATIC indien zij vervolgens de instructie geeft om de website online te plaatsen (lancering) of na het verstrijken van een periode van 7 dagen.
   Indien de Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van het Platform Privacy, zal de configuratie van de Website, Webshop of Applicatie op vlak van de verwerking van persoonsgegevens steeds in regie gebeuren.
   Het Platform Privacy bestaat uit (overwegend) technische dienstverlening. De inhoud die in het kader hiervan gebruikt en/of weergegeven wordt, is een accessorium van deze technische dienstverlening. Middels deze dienstverlening tracht CREATIC louter de Opdrachtgever zoveel als mogelijk te ontzorgen, m.n. door onder meer (gepersonaliseerde) modelteksten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ter beschikking te stellen.
   CREATIC heeft met betrekking tot het Privacy Platform enkel een middelenverbintenis, waarbij voormelde teksten en de configuratie m.b.t. cookies niet beschouwd kunnen worden als (juridisch) advies of als Diensten die specifiek aan de situatie van de Opdrachtgever aangepast zijn. De Opdrachtgever draagt als verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde de verantwoordelijkheid die uit voormelde informatieverplichtingen en andere verplichtingen gerelateerd aan de verwerking van persoonsgegevens voortvloeien.. De Opdrachtgever zal CREATIC integraal vrijwaren indien zij door derden aansprakelijk gesteld zou worden voor verplichtingen in het kader van de verwerking van persoonsgegevens.
   Indien de Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van het Platform Privacy of in het geval dat de Opdrachtgever haar eigen inhoud en/of teksten wenst weer te geven, draagt CREATIC dienaangaande in ieder geval geen enkele aansprakelijkheid.
  4. CAMPAGNES: CREATIC verzorgt Campagnes in naam en voor rekening van de Opdrachtgever, op basis van instructies verleend door de Opdrachtgever, onder het toezicht en onder de eindverantwoordelijkheid van de Opdrachtgever, die de Campagne steeds dient te controleren en goed te keuren, met door de Opdrachtgever goedgekeurde budgetten. De Opdrachtgever machtigt CREATIC om binnen dat kader gebruik te maken van het account van de Opdrachtgever bij het door CREATIC aangewende digitale marketingkanaal. Indien de Opdrachtgever nog niet beschikt over een account bij het door CREATIC aangewende digitale marketingkanaal, zal CREATIC dit in opdracht en op kosten en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever opzetten. CREATIC garandeert op geen enkele wijze het resultaat van een Campagne. CREATIC is niet verantwoordelijk voor de verdere opvolging van eventuele leads, verkopen, aanvragen, berichten en boodschappen die het gevolg zijn van een Campagne.
  5. ANALYSE. CREATIC configureert de Website, Webshop en/of Applicatie in in naam en voor rekening van de Opdrachtgever voor de Analyse ervan. De Opdrachtgever machtigt CREATIC om binnen dat kader gebruik te maken van het account van de Opdrachtgever bij de door CREATIC aangewende tool voor het uitvoeren van de Analyse.
  6. CONTENT. De Opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor de content die in het kader van de Opdracht door CREATIC online geplaatst wordt, aangepast wordt of verwijderd wordt of door middel van nieuwsbrieven verspreid wordt. De Opdrachtgever zal daarbij de relevante en toepasselijke regelgeving naleven en zich onthouden van een schending van de rechten van derden. Zelfs indien CREATIC instaat voor het opstellen, aanpassen of de redactie van de content, gebeurt het online plaatsen ervan steeds in naam en voor rekening van de Opdrachtgever.
  7. NIEUWSBRIEVEN. Behoudens andersluidende overeenkomst worden nieuwsbrieven verstuurd door gebruik te maken van Flexmail (e-mailmarketingsoftware) of de software die door de Opdrachtgever gebruikt wordt. Indien de Opdrachtgever nog niet beschikt over een account van Flexmail, zal CREATIC dit in opdracht en op kosten en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever opzetten. Indien CREATIC verzocht wordt om in het kader van de Diensten een elektronische nieuwsbrief te verzenden, zal de Opdrachtgever CREATIC voorafgaandelijk aan het verzenden haar akkoord met (het ontwerp van) de nieuwsbrief laten toekomen. Tevens zal de Opdrachtgever CREATIC het klantenbestand waaraan de nieuwsbrief moet verzonden worden, digitaal aanleveren. De Opdrachtgever waarborgt dat de het aangeleverde klantenbestand in overeenstemming is met de relevante en toepasselijke regelgeving. CREATIC draagt terzake geen enkele verantwoordelijkheid.
  8. BRANDING. De Opdrachtgever levert de merknamen en (eventueel) een omschrijving, concept of schets van het merkteken aan. De Opdrachtgever bevestigt dat zij de mogelijkheid tot aanwending van het merk, het aangeleverde materiaal en/of het Grafisch Ontwerp zal verifiëren vooraleer zij dit zal gebruiken.
  9. FOTO EN VIDEO. Indien het maken en gebruiken van foto- en videomateriaal onderdeel uitmaakt van de Diensten, beperken de verbintenissen van CREATIC zich strikt tot de (technische) uitvoering ervan. CREATIC is geenszins gehouden tot enige verbintenis in het kader van de wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens of persoonlijkheidsrechten, zoals het recht op afbeelding.
  10. UITGESLOTEN DIENSTEN: Behoudens andersluidende overeenkomst, behoren gelden volgende beperkingen voor de Diensten:
   • De Opdracht is steeds technisch en vormelijk van aard. Het behoort niet tot de opdracht van CREATIC om te adviseren over de regelgeving die relevant en van toepassing is op de activiteiten die de Opdrachtgever via Diensten wenst uit te voeren. De Opdrachtgever verifieert zelf de relevante en toepasselijke regelgeving, draagt de eindverantwoordelijkheid voor de naleving van de relevante en toepasselijke regelgeving en zal CREATIC desbetreffend tijdig, correct en volledig instrueren. Informatie die in dat verband door CREATIC zou worden aangereikt, is louter illustratief en ontheft de Opdrachtgever niet van voornoemde verbintenissen.
    In het kader van het Platform Privacy, de Campagnes en de Analyse (ongeacht op welke wijze deze analyse plaatsvindt) staat de Opdrachtgever in voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens. Indien zou blijken dat de verwerking van persoonsgegevens niet rechtmatig zou zijn, kan CREATIC hiervoor geenszins verantwoordelijk gesteld worden. Indien één van voormelde Diensten, om welke reden dan ook, niet toegelaten zou zijn of onrechtmatig verklaard zou worden, kan de Opdrachtgever hieruit geen rechten ten aanzien van CREATIC putten.
    CREATIC staat tevens niet in voor de verificatie van eventuele rechten van derden met betrekking tot de (te ontwikkelingen) branding en/of merknamen of -tekens. De Opdrachtgever verifieert zelf de mogelijkheid tot aanwending van een merk en zal CREATIC vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden op dit vlak. Indien CREATIC op basis van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal en/of op basis van de aanwijzingen/instructies van de Opdrachtgever, een Grafisch Ontwerp maakt, is uitsluitend de Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor de overeenstemming van het aangeleverde materiaal én het Grafisch Ontwerp met de relevante en toepasselijke regelgeving en eventuele rechten van derden. CREATIC is niet verantwoordelijk voor de gebruikte lettertypes en typografieën. Indien CREATIC de branding uitwerkt zonder of met beperkte instructies van de Opdrachtgever, houdt dit niet in dat zij hiervoor aansprakelijk gesteld zou kunnen worden.
   • Het onderhoud van de Diensten.
   • Het bewaren van een back-up van de Diensten.
   • Behoudens andersluidende Opdracht, is CREATIC niet verantwoordelijk voor het inrichten van de klantaccount bij digitale marketingkanalen en/of e-mailmarketingsoftware, waaronder, doch niet beperkt tot Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, Flexmail.
   • Het opladen/invoeren of het beheer van databases van de Opdrachtgever op de Website, Webshop en/of Applicaties.
   • Het inrichten van e-mailsystemen behoort niet tot de activiteiten van CREATIC. De Opdrachtgever dient dit zelf uit te voeren of hiervoor contact te nemen met een door CREATIC daartoe voorgestelde partner. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst vallen deze werkzaamheden altijd buiten de Diensten.
 4. LICENTIE LEADIX – CREATIC TOOLS

  1. In het kader van de ontwikkeling van een Website, Webshop en/of Applicatie gebruikt CREATIC Leadix alsook andere CREATIC Tools.
  2. Op het moment van oplevering van de Website, Webshop en/of Applicatie, verleent CREATIC aan de Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op Leadix en de CREATIC Tools. De Opdrachtgever heeft het recht haar Website, Webshop en/of Applicatie verder te gebruiken op Leadix en de CREATIC Tools, al dan niet door een derde dienstverlener. In voorkomend geval heeft CREATIC het recht om het gebruiksrecht op te zeggen met opzegtermijn van 3 maanden of zonder enige opzegtermijn indien (een derde in opdracht van) de Opdrachtgever wijzigingen aanbrengt aan de Website, Webshop en/of Applicatie.
   Leadix en de CREATIC Tools (en alle gerelateerde software) worden op geen enkele wijze overgedragen, zodat CREATIC alle rechten behoudt die niet uitdrukkelijk op grond van de Algemene Voorwaarden worden verleend.
  3. De licentie op Leadix en de CREATIC Tools neemt van rechtswege een einde indien de Opdrachtgever zich niet aan de volgende regels houdt:
   • i. De Opdrachtgever dient de licentie enkel te gebruiken voor het normaal voorziene gebruik ervan.
   • ii. Het is niet toegestaan de licentie op Leadix en de CREATIC Tools (en in beide gevallen de gerelateerde software) over te dragen of te vermenigvuldigen (behoudens voor back-up of wettelijke toegelaten doeleinden).
   • iii. De Opdrachtgever onthoudt zich van alle onwettige handelingen, waaronder in ieder geval begrepen worden de activiteiten die kinderen uitbuiten, schade toebrengen of dreigen schade toe te brengen.
   • iv. Het is niet toegelaten Leadix of de CREATIC Tools te gebruiken voor het weergeven of delen van ongepaste materialen (zoals bestialiteit, aanstootgevend taalgebruik, extreem geweld of criminele activiteiten).
   • v. De Opdrachtgever dient zich te onthouden van activiteiten die frauduleus, vals of misleidend zijn (waaronder het vragen van geld onder valse voorwendselen, zich voordoen als een ander, of Leadix/de CREATIC Tools te manipuleren om statistieken te vervalsen, of de ranglijst, beoordelingen of opmerkingen te beïnvloeden).
   • vi. De Opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die schade toebrengen aan zichzelf, Leadix, de CREATIC Tools of anderen (o.m. door het verzenden van virussen, lastigvallen van anderen, plaatsen van gewelddadige of extremistische inhoud, uiten van haatdragende opmerkingen, of aanzetten tot geweld tegen anderen).
   • vii. De Opdrachtgever dient zich te onthouden van het plegen van enige inbreuk op de rechten van anderen (bijvoorbeeld ongeautoriseerd delen van auteursrechtelijk beschermde materialen).
   • viii. Het is niet toegestaan dat de Opdrachtgever handelingen stelt die de privacy van anderen schendt.

   De Opdrachtgever erkent dat de naleving van deze regels essentieel is voor CREATIC.

 5. DUUR, OPSCHORTING EN BEËINDIGING

  1. De overeenkomst tussen CREATIC en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor een bepaalde duur gelijk aan de uitvoeringstermijn van de Opdracht, met uitzondering van de Dienst bestaande uit de hosting van de Website, Webshop of Applicatie. De Licentie op Leadix en de CREATIC Tools wordt verleend voor een onbepaalde duur en neemt van rechtswege een einde op het moment dat de Opdrachtgever niet langer gebruik van Leadix en de CREATIC Tools zal maken of niet langer toegang tot Leadix of de CREARTIC Tools heeft, ongeacht de reden daartoe.
  2. Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst indien de andere partij één of meerdere van haar verbintenissen uit hoofde van de door hen gesloten overeenkomst niet naleeft, ondanks een ingebrekestelling om de desbetreffende verbintenis(sen) alsnog binnen een redelijke termijn na te leven. Partijen hebben tevens het recht om de overeenkomst van rechtswege als beëindigd te verklaren, indien de andere partij failliet, ontbonden of vereffend wordt verklaard, of een procedure daartoe wordt opgestart, dan wel het vrije beheer over haar vermogen heeft verloren.
  3. CREATIC heeft het recht om de uitvoering van haar verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst met de Opdrachtgever met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten, offline te plaatsen of de toegang te ontzeggen indien de Opdrachtgever één of meerdere van haar verbintenissen uit hoofde van de door hen gesloten overeenkomst niet naleeft, tot op het ogenblik van de remediëring ervan, vermeerderd met een redelijke reorganisatietermijn voor CREATIC.
  4. In het geval CREATIC één van haar verbintenissen uit hoofde van een overeenkomst met de Opdrachtgever niet naleeft, dan is de Opdrachtgever slechts gerechtigd om haar eigen verbintenis, die daarmee rechtstreeks verbonden is, op te schorten tot op het ogenblik dat CREATIC haar tekortkoming remedieert. Dergelijk geschil laat evenwel de uitvoering van de overige verbintenissen van de Opdrachtgever onder dezelfde overeenkomst (niet verbonden met de tekortkoming in hoofde van CREATIC) onverlet.
 6. LEVERING, LEVERTIJD, OPLEVERING EN AANPASSINGEN

  1. Na de ontvangst van de benodigde informatie, gegevens, content, teksten en/of beeldmateriaal, dewelke aangeleverd worden in een tekst- of afbeeldingsbestand dat compatibel is met Microsoft Office, Works, , beeldbestand JPEG, PNG, GIF of SVG, hetzij via een gegevensdrager zoals usb-stick, hetzij via e-mail, gaat CREATIC van start met de Diensten en deelt een inschatting van de levertijd mee aan de Opdrachtgever. CREATIC maakt eerst een basisontwerp van de Dienst, waarbij de uiterlijke kenmerken (onder meer de lay-out, grootte van de afbeeldingen, lettertypes enz.) door CREATIC worden bepaald en legt dit ter goedkeuring voor aan de Opdrachtgever op de wijze die CREATIC aangewezen acht. CREATIC is en blijft eigenaar en houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot dit basisontwerp en verleent de Opdrachtgever slechts een tijdelijk en beperkt gebruiksrecht met betrekking tot dit basisontwerp met het oog op het controleren van het ontwerp en het formuleren van opmerkingen.
  2. De Opdrachtgever controleert het basisontwerp en formuleert schriftelijk opmerkingen binnen een termijn van 7 werkdagen volgend op de mededeling van het ontwerp. Wanneer de Opdrachtgever binnen deze termijn geen schriftelijke opmerkingen formuleert, wordt zij geacht stilzwijgend akkoord te zijn met het basisontwerp. Na ontvangst van de opmerkingen van de Opdrachtgever op het basisontwerp of bij uitblijven van zulke opmerkingen binnen de gestelde termijn, gaat CREATIC over tot het voltooien van de Dienst. Indien het Grafisch Ontwerp dat door CREATIC ontwikkeld werd voor de Dienst, op enigerlei wijze gebruikt wordt door de Opdrachtgever, volgt hieruit expliciet haar instemming met de Dienst.
  3. Opleveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. De opleveringstermijn begint alleszins slechts te lopen nadat de Opdrachtgever CREATIC in het bezit heeft gesteld van alle goedgekeurde contractdocumenten, het gebeurlijk gefactureerde voorschot heeft betaald en CREATIC in het bezit heeft gesteld van alle informatie noodzakelijk voor de aanvang en de oplevering van de Diensten. Indien partijen uitdrukkelijk een bindende levertermijn zijn overeengekomen, en mocht CREATIC onverhoopt niet in staat zijn binnen deze levertijd aan haar verbintenissen te voldoen, dan zal de Opdrachtgever, voorafgaand aan elke andere remedie waarover de Opdrachtgever zou beschikken, CREATIC schriftelijk in gebreke stellen en een redelijke termijn van minimaal 8 weken gunnen om haar verbintenissen alsnog na te komen.
  4. Wanneer de Opdrachtgever een Dienst door CREATIC online laat plaatsen (lancering), aanvaardt de Opdrachtgever de Diensten en erkent zij dat deze volledig conform de Opdracht zijn ontwikkeld, en door de Opdrachtgever uitvoerig getest en gecontroleerd werd.
   Indien CREATIC bijstand verleent bij een import van data en/of productbestanden in het kader van Diensten, staat CREATIC niet in voor het testen, de juistheid en volledigheid van deze gegevens. De Opdrachtgever draagt de eindverantwoordelijkheid. Indien de Opdrachtgever nalaat de Diensten goed te keuren of haar verbintenissen uit te voeren, zoals onder meer het activeren van account bij een betalingsprovider, heeft CREATIC het recht om de Diensten als aanvaard te beschouwen. De Opdrachtgever erkent dat deze op de hoogte is dat het online plaatsen van een nieuwe Website, Webshop of Applicatie tijdelijk of definitief invloed kan hebben op de zichtbaarheid of vindbaarheid op het internet of de ranking ervan binnen de resultaten van zoekmachines. Eventuele bugs die zich voordoen na de lancering van de Dienst, zullen door CREATIC, na de melding per e-mail ervan, opgelost worden binnen een redelijke termijn zonder dat CREATIC hiervoor op enige wijze aansprakelijk gesteld kan worden.
  5. Na de aanvaarding van de geleverde Dienst conform artikel 6.4 van de Algemene Voorwaarden, kan de Opdrachtgever geen wijzigingen of nieuwe/aangepaste functionaliteiten meer vragen, behoudens de wijzigingen of aanpassingen voorzien onderhavige bepaling. De Opdrachtgever heeft gedurende 2 maanden na het online plaatsen/lanceren van de goedgekeurde Diensten de gelegenheid duidelijk omschreven inhoudelijke wijzigingen of aanpassingen aan teksten of fotogalerijen in de geleverde Diensten te melden aan CREATIC, waarna CREATIC deze wijzigingen kosteloos zal doorvoeren. Wanneer binnen de genoemde termijn geen vragen tot aanpassingen gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot kosteloze aanpassing. Na deze periode kunnen aanpassingen of wijzigingen gebeuren welke bijkomend gefactureerd zullen worden. Het maken van opmerkingen die leiden tot (al dan niet kosteloze) aanpassingen van de Diensten bevrijdt de Opdrachtgever niet van haar betalingsverbintenis.
 7. OVERMACHT

  CREATIC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal CREATIC alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer uit onderling overleg tussen de Opdrachtgever en CREATIC geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst met onderling akkoord herzien of beëindigd worden zonder recht op schadevergoeding in hoofde van enige partij. Eventuele reeds uitgevoerde verbintenissen door CREATIC tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

 8. PRIJZEN EN BETALING

  1. Alle prijzen weergegeven in de aanbieding van CREATIC zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke overeenstemming, zal er een voorschot van 50 % op de prijs van elke Opdracht betaald worden door de Opdrachtgever aan CREATIC vooraleer deze start met de uitvoering van de Opdracht. Wijzigingen in de tarieven worden door CREATIC minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de Opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
  2. Facturen worden betaald op de zetel van CREATIC, binnen 8 dagen volgend op de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de factuur. In geval van laattijdige betaling zal, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest op het openstaande factuurbedrag verschuldigd zijn, van dag tot dag berekend aan de wettelijke interestvoet (Wet 02/08/02), evenals een forfaitaire schadeloosstelling voor buitengerechtelijke invorderingskosten van 15% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 120,00 EUR per factuur.
  3. Facturen worden op straffe van verval geprotesteerd binnen de vervaltermijn van de factuur. De laattijdige betaling van één factuur, maakt alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. In geval van betwisting van de factuur, dient zulks te gebeuren middels aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur, bij gebreke waaraan de factuur als aanvaard beschouwd dient te worden.
 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

  1. Al de door CREATIC geleverde Diensten mogen niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van CREATIC worden bewerkt of verwerkt in andere diensten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij anders vermeldt door CREATIC. Het eigendom en de intellectuele eigendomsrechten van door CREATIC verstrekte ideeën, concepten, ontwerpen, broncode, software en Diensten blijven volledig bij CREATIC, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan CREATIC hiervoor een vergoeding bedingen. In ieder geval blijven de geleverde Diensten eigendom van CREATIC tot op het ogenblik van volledige betaling van de facturen die CREATIC aan de Opdrachtgever overgemaakt heeft.
  2. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom en/of intellectuele eigendomsrechten is CREATIC gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. CREATIC behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 10. AANSPRAKELIJKHEID

  1. De aansprakelijkheid van CREATIC voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van haar verbintenissen onder de overeenkomst met de Opdrachtgever is steeds beperkt tot de gefactureerde en betaalde prijs onder deze overeenkomst die betrekking heeft op de betrokken verbintenissen.
   CREATIC is geenszins aansprakelijk voor Diensten die door de Opdrachtgever gecontroleerd en aanvaard werden, in zoverre deze aansprakelijkheid betrekking heeft aspecten van de Opdracht die tot diens verantwoordelijkheden behoren, zoals de inhoud, het budget, de eventuele regio, doelgroep, etc.
   CREATIC is eveneens nooit aansprakelijk voor gevolgschade, met inbegrip van gederfde winst, penaliteiten, productiestilstand, opportuniteitskosten, personeelskosten, imagoschade, verlies van goodwill en verlies van data. CREATIC is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar onderaannemers of aangestelden (zonder dat deze opsomming limitatief is).
  2. CREATIC is niet aansprakelijk voor schade wegens de door CREATIC vrijblijvend gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst vormt. CREATIC is tevens niet aansprakelijk voor de inhoud die weergegeven wordt op een Dienst.
  3. Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van Leadix, is CREATIC niet aansprakelijk indien bepaalde leads niet door de Opdrachtgever ontvangen worden, ongeacht de oorzaak hiervan. Daarnaast is CREATIC niet aansprakelijk voor de schade die de Opdrachtgever zou lijden, die het gevolg is van het gebruik van CREATIC Tools, waaronder, doch geenszins beperkt tot, een boete van de Gegevensbeschermingsautoriteit in hoofde van de Opdrachtgever die gebruik maakt van het Privacy Platform naar aanleiding van de gebrekkige naleving van de transparantieverplichting in het kader van de AVG of naar aanleiding van een Campagne of Analyse.
  4. CREATIC is geenszins aansprakelijk indien de Opdrachtgever zelf wijziging(en) van een Dienst activeert, waaronder, doch niet beperkt tot het installeren van een plug-in bij een Website, Webshop en/of Applicatie, het wijzigen van inhoud en/of instellingen van Campagnes.
  5. Behoudens andersluidende overeenkomst komen partijen overeen dat de beveiliging die voor de Diensten voorzien wordt een passend niveau heeft en steeds afhankelijk is van de Opdracht, rekening houdend met het budget van de Opdrachtgever. CREATIC is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van hacking van de Diensten of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen of gebruikt in het kader van de Diensten, behoudens grove fout of nalatigheid in hoofde van CREATIC.
  6. De werking van de Diensten is afhankelijk van de instructie tot de (constante) aanpassingen op webservers en technologische aanpassingen van onder meer firewalls, antivirus, spam detectiesystemen, PHP-updates, javascript updates, … Het is mogelijk dat de werking of bepaalde functionaliteiten van een Dienst zonder dit onderhoud niet of gedeeltelijk werkt/werken. Voormeld onderhoud zal door CREATIC enkel uitgevoerd worden mits uitdrukkelijke instructie van de Opdrachtgever. Bij gebreke aan dergelijk onderhoud kan CREATIC niet aansprakelijk gesteld worden voor de werking van een Dienst of de schade die hieruit zou voortvloeien, tenzij het gebrek hieraan een grove fout of nalatigheid in hoofde van CREATIC uitmaakt, waarbij rekening gehouden dient te worden met de stand van de techniek, het voorwerp van de Opdracht, het budget van de Opdrachtgever, etc.
  7. Een aansprakelijkheidsvordering wordt door de Opdrachtgever op straffe van verval ingesteld binnen een termijn van 14 dagen volgend op het tijdstip waarop de Opdrachtgever redelijkerwijze mag geacht worden de oorzaak van de aansprakelijkheidsvordering te hebben vastgesteld en alleszins binnen een termijn van 1 maand volgend op de oplevering (lancering) van de desbetreffende Dienst.
  8. De Opdrachtgever vrijwaart CREATIC voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Diensten schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 11. OVERIGE BEPALINGEN

  1. De nietigheid, niet-rechtsgeldigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden zullen op geen enkele wijze de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden aantasten. In dit geval zullen partijen met elkaar overleggen met betrekking tot vervangende bepalingen die qua inhoud en strekking de nietige, niet-rechtsgeldig of niet-uitvoerbare bepaling, gelet op de intentie van de partijen, het dichtst benadert.
  2. CREATIC heeft in ieder geval het recht om de overeenkomst en/of haar Diensten (geheel of gedeeltelijk) over te dragen aan een vennootschap zonder de goedkeuring van de Opdrachtgever indien de overnemer tot dezelfde groep van vennootschappen behoort of de overnemer onder de controle van dezelfde persoon/personen valt.
  3. Het feit dat een recht niet wordt opgeëist of niet wordt benut, of het feit dat een sanctie of procedure niet wordt toegepast, alsmede het niet instellen van een vordering door CREATIC houdt op generlei wijze een verzaking of afstand van recht door CREATIC in.
  4. CREATIC is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
  5. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen CREATIC en de Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht te nemen. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door CREATIC met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van CREATIC beslissend.
  6. CREATIC en de Opdrachtgever komen overeen dat (i) elektronische handtekeningen die kwalificeren als een gewone, een geavanceerde of een gekwalificeerde elektronische handtekening onder de eIDAS Verordening (Verordening (EU) nr. 910/2014) en (ii) scans van ondertekende contractdocumenten bezorgd via e-mail in .pdf-formaat, dezelfde bewijswaarde zullen hebben als een origineel papieren exemplaar met een handgeschreven handtekening.
  7. CREATIC kan de Algemene Voorwaarden steeds wijzigen.
   CREATIC stelt de Opdrachtgever op de hoogte van de voorgenomen wijziging voordat deze van kracht wordt. In zoverre de wijziging betrekking heeft op essentiële verbintenissen van CREATIC, zonder welke de Opdrachtgever niet tot contractsluiting zouden zijn overgegaan, heeft de Opdrachtgever, gedurende een periode van 30 dagen vooraleer de wijziging van kracht wordt, het recht de overeenkomst op te zeggen. Bij gebreke hieraan, wordt de Opdrachtgever geacht ingestemd te hebben met de gewijzigde Algemene Voorwaarden.
   De meest recente versie van Algemene Voorwaarden is steeds van toepassing.
 12. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

  1. Alle overeenkomsten tussen CREATIC en de Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
  2. Alle geschillen tussen CREATIC en de Opdrachtgever behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

De Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de Website van CREATIC: www.creatic.com en kunnen gedownload worden via deze link. De Algemene Voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.

Laten we eens kennis maken

Trends Gazellen 2023 genomineerd
Gemiddelde Facebook score
Gemiddelde Trustlocal score
Gemiddelde Google score