Algemene verkoopsvoorwaarden Creatic BV

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ons (Creatic BV met KBO-nummer 0641.680.536) en onze klanten/opdrachtgevers, voor zover er niet van wordt afgeweken bij bijzondere voorwaarden of afzonderlijke overeenkomsten die schriftelijk zijn aangegaan en onverminderd de toepassing van dwingende wettelijke bepalingen. Deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klant/opdrachtgever door de enkele bestelling, zelfs indien zij in strijd zijn met de eigen algemene of bijzondere voorwaarden van de klant/opdrachtgever. Deze laatste voorwaarden binden ons slechts wanneer wij ze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard.

1. Definities

Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, templates, vormen, sjablonen, grafische vormgevingen, scripts en databases. Webwinkel/Webshop: een online etalage waarbij diensten en producten kunnen worden verkocht en aangeschaft via het internet. Deze online etalage kan eventueel ook ingericht worden als een productcatalogus met de mogelijkheid om een offerte aan te vragen, zonder rechtstreekse mogelijkheid om diensten en producten via deze online etalage te verkopen en aan te schaffen. Webapplicatie: een term die wordt gebruikt voor een programma dat op een webserver draait en via de webbrowser kan worden benaderd. Een webapplicatie bestaat uit één of meerdere scripts die gebruikmaken van dezelfde brongegevens op een webserver. Die brongegevens kunnen bijvoorbeeld in een database staan. Grafisch ontwerp: alle grafische schetsen en alle eindresultaten van grafische vormgeving, niet-limitatief te verstaan: logo ontwikkeling, stickers, affiches, huisstijlen, campagnes, grafisch artwork en websites. Klant/Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie CREATIC BV een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten. Eindgebruiker: degene die het product of de dienst gebruikt of zal gebruiken. In voorkomend geval is dit eveneens de klant/opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden worden door het plaatsen van de bestelling integraal en zonder enig voorbehoud als aanvaard beschouwd door de Klant/Opdrachtgever. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke Overeenkomst maken de volledige en enige Overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke Overeenkomst. Algemene voorwaarden van de Klant/Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Door ondertekening van een overeenkomst met CREATIC BV verklaart de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van CREATIC BV en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat. De persoon die de bestelling of opdracht plaatst in naam van de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker wordt verondersteld als zijnde daartoe gemachtigd. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgever alle verantwoordelijkheid tegenover derden. Eventuele inkoop-, betalings- of andere voorwaarden van de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker zijn niet van toepassing, tenzij deze door CREATIC BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard, zelfs indien de voorwaarden van de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker deze voorwaarden uitsluiten. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die afwijking expliciet in een overeenkomst tussen de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker en CREATIC BV opgenomen wordt. CREATIC BV behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen.

3. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgaven opgesteld door CREATIC BV zijn geheel vrijblijvend. CREATIC BV behoudt zich het recht voor om iedere opdracht te weigeren zonder daarvoor een standpunt te moeten rechtvaardigen en zal, onder andere, alle vermeldingen die tot haat aansporen, afbreuk doen aan de menselijke waardigheid, enz. weigeren. Offertes en prijsopgaven opgesteld door CREATIC BV blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door CREATIC BV. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker en CREATIC BV zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen en de gevolgen voor de prijs en de leveringsdatum middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Een samengestelde prijsopgave verplicht CREATIC BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De klant/opdrachtgever of de eindgebruiker erkent onderling e-mailverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

4. Uitvoering van de overeenkomst

CREATIC BV zal de overeenkomst naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CREATIC BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De klant/opdrachtgever of de eindgebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CREATIC BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CREATIC BV worden bezorgd. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan CREATIC BV zijn verstrekt, heeft CREATIC BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker in rekening te brengen. CREATIC BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat CREATIC BV is uitgegaan van door de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan CREATIC BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Klant/Opdrachtgever of de eindgebruiker vrijwaart CREATIC BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan klant/opdrachtgever of de eindgebrui-ker toerekenbaar is. CREATIC BV gaat geen verbintenis aan om in naam en voor rekening van de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker een domeinnaam aan te vragen en/of om de website van de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker te huisvesten bij een hosting-bedrijf. Wel zal CREATIC BV aan de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker een erkend domeinnaambedrijf en/of een hostingbedrijf voorstellen en waarop de website stabiel en zonder problemen kan werken. Indien de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker instemt, zullen de gegevens van de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker aan dit domeinnaambedrijf en/of hostingbedrijf overgemaakt worden. CREATIC BV zal bij instemming van de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker tevens aan het domeinnaambedrijf vragen of de gewenste domeinnaam nog vrij is en zal de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker hieromtrent onverwijld informeren. Het is echter de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker die in eigen naam en voor eigen rekening een overeenkomst tot het bekomen van een domeinnaam met dit domeinnaambedrijf en/of een hostingovereenkomst met dit hostingbedrijf afsluit. De domeinnaam is na registratie dan ook eigendom van de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker. Indien de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker een voorkeur heeft voor een eigen domeinnaambedrijf en waarbij de domeinnaam kan geregistreerd worden, en/of hostingbedrijf is hiertegen geen enkel bezwaar. Evenwel moet in dit geval de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker nagaan of het aangebrachte domeinnaambedrijf en/of hostingbedrijf aan de minimumvereisten voldoet opdat de website stabiel en zonder problemen kan werken. CREATIC BV draagt met betrekking tot de hosting geen enkele aansprakelijkheid noch gehoudenheid mocht de ontwikkelde website niet gehuisvest geraken, of niet online verschijnen wegens problemen bij de huisvesting (‘hosting’). CREATIC BV draagt met betrekking tot de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid noch gehoudenheid mocht de gewenste domeinnaam niet geregistreerd geraken. In geval de website, ondanks het bekomen van een huisvesting (hosting) en een domeinnaam bij een door CREATIC BV geadviseerd bedrijf, binnen de 2 maanden niet of slechts beperkt zou functioneren, dient de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker CREATIC BV hiervan op de hoogte te brengen via een aangetekende brief of e-mailzending met ontvangstbewijs en dit binnen de 48 uren volgend op de datum waarop de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker kennis heeft genomen van de feiten, op straffe van verval. CREATIC BV zal dan het nodige doen om de website operationeel te krijgen en dit zonder enige meerkost aan te rekenen.

HOSTING: Bij het aangaan van een hostingovereenkomst zal CREATIC BV de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker voldoende informeren over de betreffende regels met betrekking tot het correct gebruik van de hosting. CREATIC BV zal de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker wijzen op de Algemene Voorwaarden van het betreffende hostingbedrijf. Deze Algemene Voorwaarden kunnen afwijken van die van CREATIC BV. CREATIC BV voldoet op deze wijze aan de precontractuele informatieplicht. De klant/opdrachtgever of eindgebruiker erkennen hierbij uitdrukkelijk dat zij kennis hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van het hosting-bedrijf.

WEBSITES/WEBWINKELS: Het naleven van alle wettelijke voorschriften is en blijft de verantwoordelijkheid van de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker. CREATIC BV kan deze wettelijke voorschriften op vraag van de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker toepassen op de webwinkel. De klant/opdrachtgever of de eindgebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van de wetgeving inzake de opzet en het beheer van webwinkels/ websites en dit zowel voor én na de bouw van de webwinkel/website door CREATIC BV. De klant/opdrachtgever of de eindgebruiker dient derhalve te controleren dat de webwinkel/website te allen tijde beantwoordt aan de wettelijke en administratieve formaliteiten die van toepassing zijn. Indien nodig dient de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker de nodige stappen te ondernemen om de webwinkel/website in regel te stellen met de wetgeving ter zake. CREATIC BV is in geen enkel geval verantwoordelijk voor het niet naleven van de wettelijke voorschriften en administratieve formaliteiten die gelden voor webwinkels/websites en gerelateerde producten.

CAMPAGNES: Wanneer de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker CREATIC BV verzoekt een campagne op te zetten, in zijn naam, zal CREATIC BV dit naar eigen behoren en goeddunken uitvoeren. De overkoepelende term ‘campagnes’ omvat, maar is niet gelimiteerd tot, advertentiecampagnes en e-mailcampagnes. CREATIC BV zet hierbij de campagne op ten behoeve van de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker, er berust echter geen plicht tot toezicht of onderhoud op CREATIC BV. CREATIC BV is niet verantwoordelijk voor het verdere verloop en onderhoud van een campagne. CREATIC BV zal de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker wijzen op de Algemene Voorwaarden die betrekking hebben op de betreffende campagne. Deze Algemene Voorwaarden kunnen afwijken van die van CREATIC BV. CREATIC BV voldoet op deze wijze aan de precontractuele informatieplicht.

De klant/opdrachtgever of de eindgebruiker is alleen en volledig verantwoordelijk voor de informatie die hij online zet of vraagt om online te zetten. Hij verbindt zich ertoe om alle regels of alle reglementen die de verspreiding van een bepaald soort informatie verhinderen, beperken of reglementeren, te respecteren. Mogelijke voorbeelden van reglementen zijn, maar zijn niet gelimiteerd tot: de gedragscode, de bescherming van het privéleven, respect voor intellectuele eigendomsrechten, inbreuk op de privacy bij het aanleveren van e-maillijsten die op niet legale wijze zijn verkregen etc. De klant/opdrachtgever of de eindgebruiker garandeert dat derden geen rechten kunnen laten gelden op de gegevens en het materiaal dat ter beschikking van CREATIC BV gesteld wordt. De klant/opdrachtgever of de eindgebruiker beschermt CREATIC BV tegen alle aanspraken van derden op of in verband met de inhoud van de webwinkel. De klant/opdrachtgever of de eindgebruiker vergoedt CREATIC BV voor elke schade of elk nadelig effect dat hiervan het gevolg is.

5. Duur en beëindiging

Het ontwerpen van een nieuwe website door CREATIC BV voor de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken. CREATIC BV kan een overeenkomst met de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker direct beëindigen wanneer de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met CREATIC BV gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden. CREATIC BV heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De klant/opdrachtgever of de eindgebruiker heeft in deze gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Een annulering van bestelling door de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker dient steeds per aangetekend schrijven te worden gemeld binnen de 8 dagen na ondertekening van de bestelbon. Wanneer de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker om welke reden dan ook afziet van zijn bestelling wordt een bedrag van 30 % van de overeengekomen aannemingsprijs als forfaitaire contractuele schadevergoeding ten gunste van CREATIC BV opgelegd. In geval van annulatie tussen de 8e en de 15e dag na ondertekening van de bestelbon is deze forfaitaire schadevergoeding 60 % van de overeengekomen prijs en na de 15e dag is de integrale som van de bestelling verschuldigd.

6. Levering en levertijd

De opleveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. De klant/opdrachtgever of de eindgebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van de website en voor het aanleveren van materiaal voor de website. CREATIC BV gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal, dewelke aangeleverd worden in een tekst- of afbeeldingsbestand dat compatibel is met Microsoft Word (MS-word, Works, Excel, beeldbestand JPEG of GIF), hetzij via Cd-rom hetzij via e-mail, van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/ of diensten en deelt de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker de verwachte levertijd mee en dit in functie van de agenda van CREATIC BV. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt CREATIC BV eerst een basisontwerp, waarbij de uiterlijke kenmerken (niet limitatief onder andere de lay-out, grootte van de afbeeldingen, lettertypes enz.) door CREATIC BV worden bepaald en legt dit ter goedkeuring voor aan de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker via een e-mail met een voorlopig internetadres of print screen waarop de homepage van de te creëren site wordt voorgesteld. CREATIC BV behoudt de auteursrechten van het ontwerp. De klant/opdrachtgever of de eindgebruiker controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen binnen de 7 werkdagen door aan CREATIC BV. Wanneer de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker niet binnen deze 7 werkdagen reageert op het basisontwerp via een aangetekend schrijven of e-mail met ontvangstbevestiging, gaat de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker stilzwijgend akkoord met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker op het basisontwerp of bij uitblijven na 7 werkdagen van zulke reacties gaat CREATIC BV over tot het voltooien van de volledige website binnen de termijn overeengekomen met de opdrachtgever of de eindgebruiker. Indien het grafisch ontwerp (alles van grafische aard, o.a. advertentie, nieuwsbrief, affiche, website, logo enz.) door CREATIC BV ontwikkeld, gebruikt wordt door de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker, volgt hieruit expliciet zijn instemming met het ontwerp en kan op geen enkele wijze nog de aansprakelijkheid van CREATIC BV ingeroepen worden. Mocht CREATIC BV onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan CREATIC BV alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij CREATIC BV een redelijke termijn van minimaal 6 weken gegund wordt om zijn verplichtingen na te komen. Het goedgekeurde ontwerp wordt digitaal aan de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker bezorgd. Indien CREATIC BV tevens verzocht wordt om een elektronische nieuwsbrief te verzenden, zal de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker CREATIC BV voorafgaandelijk aan het verzenden zijn akkoord met de nieuwsbrief laten toekomen. Tevens zal de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker CREATIC BV het klantenbestand en waaraan moet verzonden worden, digitaal aanleveren. Door de aanlevering erkent de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker de instemming van de bestemmeling bekomen te hebben en CREATIC BV draagt inzake geen enkele verantwoordelijkheid.

7. Overmacht

CREATIC BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer CREATIC BV als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal CREATIC BV alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer uit onderling overleg tussen de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker en CREATIC BV geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker. Eventuele reeds geleverde prestaties door CREATIC BV tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen

Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke overeenstemming, zal er een voorschot van 50 % op het voorziene totaalbedrag incl. BTW van elke bestelling betaald worden door de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker aan CREATIC BV vooraleer deze start met de uitvoering van de opdracht en/of bestelling. Wijzigingen in de tarieven worden door CREATIC BV minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9. Betaling

Facturen dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum betaald te worden. In de genoemde gevallen behoudt CREATIC BV zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. In geval de facturatie het ontwerpen en/of de ontwikkeling van een website betreft, zal CREATIC BV bij niet betaling op de vervaldag het recht hebben de website en de bijhorende domeinn(a)am(en) offline te plaatsen tot op het moment van volledige betaling. In geval van betwisting van de factuur, dient zulks te gebeuren middels aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur, bij gebreke waaraan de factuur als aanvaard beschouwd dient te worden. In geval van laattijdige-betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een contractuele verwijlsintrest verschuldigd zijn gelijk aan de intrestvoet zoals voorzien in artikel 5 van de wet van 02.08.2002 inzake de bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties. Bovendien zal een forfaitaire schadeloos-stelling van 10% van het onbetaalde factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 40 EUR en een maximum van 1.500 EUR, onverminderd het recht om een hogere schade-vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Bij niet-betaling zijn wij tevens gerechtigd om onze dienstverlening op te schorten tot gehele betaling van de factuur. De door ons in het kader van onze dienstverlening geleverde goederen en diensten blijven onze eigendom tot de volledige betaling. Dit geldt eveneens voor een gebruiksrecht toegekend aan de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker.

10. Copyright

Al het door CREATIC BV vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van CREATIC BV niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij anders vermeldt door CREATIC BV. Het eigendom van door CREATIC BV verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig bij CREATIC BV, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan CREATIC BV hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is CREATIC BV gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. CREATIC BV behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Aansprakelijkheid

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al onze verbintenissen onder deze Algemene Voorwaarden middelenverbintenissen. Voor zover CREATIC BV bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waarop CREATIC BV weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan CREATIC BV op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met CREATIC BV of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met CREATIC BV. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is CREATIC BV slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot maximaal 50 % van het factuurbedrag of, indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan drie (3) maanden, een bedrag gelijk aan de vergoedingen die de Klant/Opdrachtgever in de laatste drie (3) maanden verschuldigd was. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan tienduizend (10.000) euro (exclusief btw). Iedere aansprakelijkheid van CREATIC BV voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. CREATIC BV is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker, en schade wegens de door CREATIC BV gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt. Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via internet vrij toegankelijk is. CREATIC BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. CREATIC BV is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. CREATIC BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker aangeleverde materiaal dat op de website van de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker is aangebracht. Indien CREATIC BV op basis van het aangeleverde materiaal en/of op basis van aanwijzingen/instructies door de klant/opdrachtgever of de eindge-bruiker, een grafisch ontwerp maakt, is de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker uitsluitend verantwoordelijk en aansprakelijk voor de overeenstemming van het aangeleverde materiaal én grafisch ontwerp met de van toepassing zijnde wetgeving op auteursrechten, intellectuele eigendom en copyright. CREATIC BV kan hieromtrent auteursrechtelijk nooit of te nimmer aansprakelijk gesteld worden. De inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker. CREATIC BV wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan CREATIC BV aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker.

12. Gedragsregels en notice/takedown

De Klant/Opdrachtgever zal te allen tijde te goeder trouw samenwerken met Creatic BV teneinde het verlenen van de diensten te bevorderen. De Klant/Opdrachtgever zal te allen tijde de diensten gebruiken in overeenstemming met de Algemene Gebruikersvoorwaarden van Creatic BV, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. De meest recente versie kan u terugvinden in bijlage van deze Algemene voorwaarden als ook op onze website. Indien de klant/opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, gaat hij ermee akkoord om alle kosten en lasten te dragen die verband houden met de extra diensten die door Creatic BV worden uitgevoerd om eventuele problemen te verhelpen die het gevolg zijn van het niet-nakomen door de Klant/Opdrachtgever van zijn verplichtingen.

Creatic BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internetverbinding, verbinding met de server, werking van de website/webshop en/of webapplicatie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het Creatic BV netwerk, of voor fouten van leveranciers die hiertoe aanleiding geven. Creatic BV kan tevens ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verlies van gegevens of storing van allerlei aard door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het Creatic BV netwerk, of voor fouten van leveranciers die hiertoe aanleiding geven. De Klant/Opdrachtgever is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het goed, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van Creatic BV.

13. Verwerking van persoonsgegevens

Indien de Klant/Opdrachtgever als 'verantwoordelijke' in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) persoonsgegevens verwerkt met gebruikmaking van de diensten, producten of goederen van Creatic BV, dient de Klant/Opdrachtgever op grond van de AVG een 'verwerkersovereenkomst' te sluiten met Creatic BV en gebruik te maken van de mogelijkheid die Creatic BV hiertoe biedt. Voor zover de Klant/Opdrachtgever geen gebruik maakt van de optie die Creatic BV biedt om een verwerkersovereenkomst te sluiten, garandeert de Klant/Opdrachtgever de geleverde diensten of goederen niet te zullen gebruiken voor het verwerken van persoonsgegevens en vrijwaart de Klant/Opdrachtgever Creatic BV tegen alle schade of claims die gebaseerd zijn op de stelling dat enige verwerking van persoonsgegevens met gebruikmaking van de diensten of goederen onrechtmatig zou zijn.

Indien de Klant/Opdrachtgever als natuurlijke persoon ('betrokkene' in de zin van de AVG) gebruik maakt van de diensten, producten of goederen van Creatic BV, zal Creatic BV voldoen aan alle verplichtingen die de AVG aan Creatic BV als 'verantwoordelijke' oplegt, in overeenstemming met de privacy policy en het registerbeleid van Creatic BV (https://www.creatic.com/privacy-policy/)

Wanneer de Klant/Opdrachtgever gebruik maakt van het Leadix Platform dat Creatic BV ter beschikking stelt aan haar klanten/opdrachtgevers, treedt CREATIC BV op als Verwerker van de aangeleverde Persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke en treedt de Klant/Opdrachtgever op als Verwerkingsverantwoordelijke en is hij/zij verantwoordelijk voor de aan CREATIC BV verstrekte en te verstrekken Persoonsgegevens. CREATIC BV verwerkt de Persoonsgegevens slechts in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke. Bij gebruik van het Leadix Platform verklaart de Klant/Opdrachtgever zich volledig akkoord met de verwerkersovereenkomst. De recentste versie van deze verwerkersovereenkomst vindt u terug in bijlage van deze algemene verkoopsvoorwaarden en op onze website.

14. Onderhoud en aanpassing van de levering

De klant/opdrachtgever of de eindgebruiker heeft gedurende 2 maanden na het online plaatsen van de goedgekeurde website de gelegenheid duidelijk omschreven inhoudelijke wijzigingen of aanpassingen aan teksten of fotogalerijen in de geleverde producten te melden aan CREATIC BV, waarna CREATIC BV deze wijzigingen kosteloos zal doorvoeren. Wanneer aan CREATIC BV binnen de genoemde termijn geen vragen tot aanpassingen gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot kosteloze aanpassing. Na deze periode kunnen aanpassingen of wijzigingen gebeuren welke bijkomend gefactureerd zullen worden. Reclamatie schort de verplichtingen van de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker niet op.

15. Overige

CREATIC BV zal geen persoonlijke gegevens van de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan CREATIC BV. CREATIC BV is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen CREATIC BV en de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht te nemen. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door CREATIC BV met de klant/opdrachtgever of de eindgebruiker gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van CREATIC BV beslissend. 

16. Toepasselijk recht en forumkeuze

Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen omtrent overeenkomsten die aan deze Algemene Voorwaarden onderworpen zijn, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Belgisch Limburg. Met deze voorwaarden zijn alle voorafgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van CREATIC BV: www.creatic.com Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.

 

Beleidslijnen voor een Aanvaardbaar Gebruik van de infrastructuur en/of datacommunicatienetwerken dat door Creatic BV en haar partners voorzien wordt (versie januari 2020)

 

  1. Algemene Overweging

De volgende bepalingen, ook "de Beleidslijnen voor een Aanvaardbaar Gebruik" genoemd, hebben tot doel om te zorgen voor een verantwoord gebruik van het internet, de infrastructuur en de Diensten, en om praktijken te vermijden die de bruikbaarheid en de prestaties van de infrastructuur en/of het datacommunicatienetwerk dat door Creatic BV wordt voorzien (hierna het "Netwerk" genoemd), verminderen.

Deze bepalingen vormen beleidslijnen voor een gebruik van de infrastructuur en het Netwerk dat als aanvaardbaar wordt beschouwd.

De Klant/Opdrachtgever verbindt er zich toe om te allen tijde te voldoen aan deze Beleidslijnen voor een Aanvaardbaar Gebruik, en op verzoek van Creatic BV zal de Klant/Opdrachtgever bevestigen dat hij daaraan voldoet.

  1. Algemeen principe

2.1 De Klant/Opdrachtgever mag het Netwerk en de infrastructuur enkel gebruiken voor wettige doeleinden. Gebruik van het Netwerk of de infrastructuur dat in strijd is met eender welke van toepassing zijnde wetgeving of reglementering, is strikt verboden. Dit omvat onder meer, maar is niet beperkt tot, de transmissie van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder de toestemming van de houder van de auteursrechten, materiaal dat een inbreuk op de privacy van derden zou vormen of dat beledigend, kwetsend, obsceen is, of dat namaak zou kunnen zijn en materiaal dat beschermd is door handelsgeheimen, ongeacht of de Klant/Opdrachtgever zich bewust was van de inhoud van het doorgegeven materiaal of de van toepassing zijnde wet.

2.2 Creatic BV behoudt zich het recht voor om onmiddellijk enig ongepast materiaal of data te verwijderen en het gebruik van het betreffende gedeelte/de betreffende gedeeltes van het Netwerk door de Klant/Opdrachtgever te blokkeren, wanneer het gebruik of doeleinde daarvan niet overeenstemt met deze Beleidslijnen voor een Aanvaardbaar Gebruik.

2.3 Creatic BV zal geen e-mailadressen of andere persoonlijke identificatiegegevens van Klanten/Opdrachtgevers meedelen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Uitzonderingen worden gemaakt in het kader van gerechtelijke onderzoeken waaraan Creatic BV ten volle zal meewerken.

  1. Het Netwerk

3.1 Het Netwerk mag door de Klant/Opdrachtgever gebruikt worden om verbinding te maken met andere netwerken over de hele wereld en de Klant/Opdrachtgever gaat ermee akkoord om de beleidslijnen voor een aanvaardbaar gebruik van deze netwerken na te leven. Klanten/Opdrachtgevers die een inbreuk plegen tegen de beveiliging van een systeem of netwerk, kunnen strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden. Creatic BV zal ten volle haar medewerking verlenen aan rechtshandhavingsinstanties wanneer deze onderzoek verrichten naar vermoedelijke strafrechtelijke inbreuken of een schending van de beveiliging van systemen of netwerken.

3.2 De Klant/Opdrachtgever zal niet: - afwijken van de internetprotocols en -normen; - de gebruikersauthentificatie of –beveiliging van een host, netwerk, of account omzeilen ("hacking" genoemd), met inbegrip van elke poging om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk of account uit te proberen, te scannen of te testen, noch zich bemoeien met de dienstverlening aan een gebruiker, host, of netwerk ("DoS-aanvallen"); - data of verkeer op een netwerk of systeem controleren zonder de uitdrukkelijke toelating van de eigenaar van het systeem of netwerk; - gebruik maken van IP multicasting op een manier die niet voorzien en gecoördineerd wordt door Creatic BV.

  1. Gedeelde infrastructuur

4.1 Onze Beleidslijnen voor een Aanvaardbaar Gebruik houdt in dat wij geen limiet hanteren voor de gebruiksintensiteit van onze gedeelde infrastructuur. Wij rekenen op een gemiddeld gebruik door onze klanten/opdrachtgevers dat redelijk is en proportioneel met de hoeveelheid aangekocht product. Zolang er door uw gebruik geen overlast ontstaat voor andere klanten/opdrachtgevers, wordt de limiet van uw gebruik niet overschreden.

4.2 De Beleidslijnen voor een Aanvaardbaar Gebruik zijn opgesteld om te verzekeren dat het gebruik van onze producten in overeenstemming blijft met de ontwerpregels en uitgangsveronderstellingen. Ons aanbod is zo ontworpen dat bij aanvaardbaar gebruik er geen overlast merkbaar zal zijn.

4.3 In praktijk houdt de uitvoering van onze beleidslijnen voor gebruik van onze gedeelde infrastructuur in dat: - Het in eerste instantie belangrijk is om Creatic BV zo goed en volledig mogelijk te informeren over uw wensen en verwachtingen zodat Creatic BV u de meest geschikte oplossing kan voorstellen; - Zodra uw gebruik door Creatic BV als overmatig is beoordeeld, u hiervan op de hoogte wordt gesteld; - Bij overmatig gebruik zal Creatic BV in overleg treden om een meer geschikte oplossing voor te stellen; - Uw gebruik kan beperkt worden om overlast bij andere klanten/opdrachtgevers te beperken; - De beslissing of uw gebruik in overeenstemming is met een redelijk en proportioneel gebruik volledig bij Creatic BV ligt.

  1. Elektronische Communicatie

5.1 De Klant/Opdrachtgever zal geen e-mail of andere elektronische mededeling versturen naar een persoon die zich niet akkoord heeft verklaard om dergelijke communicatie te ontvangen. Het is uitdrukkelijk verboden om ongevraagd massaal mailboodschappen ("junk mail" of "spam") van allerlei aard (handelsreclame, politieke traktaten, aankondigingen …) te verzenden of om dezelfde of gelijkaardige boodschappen te posten naar grote aantallen nieuwsgroepen (overmatig cross-posting of multi-posting, ook gekend als "Usenet spam").

5.2 De Klant/Opdrachtgever zal geen kettingbrieven noch kwaadwillige mails versturen of verspreiden.

5.3 De Klant/Opdrachtgever zal geen hoofdinginformatie die het netwerk identificeert, toevoegen, verwijderen of wijzigen, in een poging om bedrog te plegen of te misleiden. De Klant/Opdrachtgever zal niet proberen om zich uit te geven voor iemand anders door gebruik te maken van vervalste headers of andere identificerende informatie.

  1. Verhaalmiddelen

6.1 Onverminderd artikel 2.2 van deze Beleidslijnen voor een Aanvaardbaar Gebruik, behoudt Creatic BV zich het recht voor om de Diensten die verband houden met de betreffende Dienstaanvraag, op te schorten. - indien Creatic BV een inbreuk tegen deze Beleidslijnen vaststelt die door de Klant/Opdrachtgever niet wordt verholpen, onmiddellijk nadat hij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld door Creatic BV; - indien Creatic BV verplicht is om te voldoen aan een bevel, instructie of verzoek van een bevoegde rechtshandhavingsinstantie.

6.2 Een inbreuk tegen deze Beleidslijnen voor een Aanvaardbaar Gebruik zal, voor alle duidelijkheid, gekwalificeerd worden als een wezenlijke inbreuk volgens de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van deze Overeenkomst.

  1. Schadevergoeding

De Klant/Opdrachtgever zal Creatic BV vrijwaren en schadeloosstellen voor (i) vorderingen van derden met betrekking tot eender welke inhoud of materiaal die/dat zich op het netwerk of de infrastructuur van Creatic BV bevindt; (ii) inbreuken tegen van toepassing zijnde wetten of reglementeringen, waaronder, maar niet beperkt tot, voorschriften inzake witwaspraktijken en vergelijkbare reglementering; en (iii) inbreuken tegen regels die het gebruik van het internet regelen (met inbegrip van maar niet beperkt tot elke inbreuk tegen deze Beleidslijnen voor een Aanvaardbaar Gebruik) door de Klant/Opdrachtgever.